Zoom-Nadlan-Course

מחזור 2 – 12.10.2020

שיעור מס' 1
מבוא להשקעות נדל"ן
שיעור מס' 2
המשך מבוא + שלבים לביצוע עסקת
שיעור מס' 3
מתחילים בעשיה - חקר שוק מתקדם
שיעור מס' 4
ניתוח פיננסי של עיסקה ( שיטת צחי )
שיעור מס' 5
חקר שוק
שיעור מס' 6
האינטרנט ככלי עזר בידי המשקיע
שיעור מס' 7
השבחת נכסים
שיעור מס' 8
שיעור חקר השוק שהפך ל אתגר!
שיעור מס' 9
חקר שוק מתקדם
שיעור מס' 10
סיכום ויסודות במיסוי