הוראת שעה מיום 1.8.2011 – בנושא הפטור ממס שבח במכירת דירת מגורים מזכה

ב-1 באוגוסט 2011  התקבלה בכנסת בקריאה שלישית הוראת שעה חדשה לחוק מיסוי מקרקעין, הקובעת כללים חדשים לעניין הפטור ממס שבח במכירת דירות,:

1. אפשרות להשית על הרוכש מס רכישה בגובה של  15%.

2. הארכת תקופת הצינון בין דירות מזכות מ-4 ל-8 שנים

 

הוראה זאת  פוטרת המוכר מתנאי המגורים , ומעבירה הנטל לידי הרוכש תוך שהיא מטילה סנקציה על האחרון , באופן של תשלום מס רכישה בשיעור 15% במקרה של אי שימוש למגורים.

ההוראה מתייחסת למי שמוכר דירתו שלא שימשה למגורים בשנתיים האחרונות לפני המכירה , ולפיכך איננה מהווה דירה מזכה לפטור ממס שבח.

על מנת לגרום מחד למכירת הדירה , ומאידך להפיכת יעודה חזרה למגורים , מטילה ההוראה הנטל על כתפי הרוכש , ומעמידה בפניו סנקציה של 15% כתשלום מס רכישה במידה ויחליט שלא לשנות יעודה למגורים.

הסעיף  השני שנקבע בתיקון מתייחס לסעיף 49ב(1) לחוק, המעניק פטור ממס שבח למוכר דירת מגורים מזכה בתנאי שלא מכר, בארבע השנים שקדמו למכירה, דירת מגורים אחרת בפטור מס. התיקון מותיר הסדר זה על כנו, אך מוסיף וקובע, כי במכירת דירת מגורים מזכה בתקופה שבין 1.1.2013 לבין 1.1.2021, תוארך תקופת הצינון מארבע שנים לשמונה שנים. היינו, מי שיבקש למכור דירה לאחר 1.1.2013, יוכל לקבל פטור לפי סעיף 49ב(1), רק אם חלפו שמונה שנים ממכירה פטורה של דירה קודמת, וזאת גם אם נמכרה לפני החקיקה החדשה.

 

להלן ציטוט החוק מתוך אתר הכנסת:

 

 

 

 

 

 

חוק מיסוי מקרקעין (תיקוני חקיקה) (הוראות שעה), התשע"א–2011*

 

 

 

תיקון חוק מיסוי מקרקעין (הגדלת ההיצע של דירות מגורים – הוראת שעה) 1. בחוק מיסוי מקרקעין (הגדלת ההיצע של דירות מגורים – הוראת שעה), התשע"א–2011‏[1]
(1)       בסעיף 6(ג), בסופו יבוא "ואם קיבל המוכר פטור ממס, מלא או חלקי, לפי הוראות סעיף 6א(ב), יובא הפטור האמור במניין לעניין סעיף זה";
(2)       אחרי סעיף 6 יבוא:
"פטור במכירת דירת מגורים שאינה מזכה 6א. (א)      בסעיף זה, "דירת מגורים שאינה מזכה" – דירת מגורים שאינה דירת מגורים מזכה.
(ב)       מוכר המוכר בתקופה שמיום א' באב התשע"א (1 באוגוסט 2011) ועד יום כ"ב בתמוז התשע"ג (30 ביוני 2013), את כל הזכויות במקרקעין שיש לו בדירת מגורים שאינה מזכה, יהיה זכאי על פי בקשתו, שתוגש במועד הגשת ההצהרה לפי סעיף 73 לחוק מיסוי מקרקעין, לפטור ממס, מלא או חלקי, במכירתה, בהתאם להוראות פסקאות (1) עד (4) של סעיף 6(א).
(ג)       הוראות סעיף קטן (ב) לא יחולו בהתקיים אחד מאלה:
(1)       המוכר קיבל את דירת המגורים שאינה מזכה בלא תמורה בתקופה שמיום ג' בסיוון התשע"א (5 ביוני 2011) עד יום כ"ב בתמוז התשע"ג (30 ביוני 2013);
(2)       מכירת דירת המגורים שאינה מזכה היא מכירה לקרוב כהגדרתו בסעיף 6(ב)(2);
(3)       לא נקבע בהסכם המכירה כי על הדירה לשמש למגורים במשך שנתיים רצופות לפחות כאמור בסעיף קטן (ז) וכי לרוכש ידוע כי יחויב בתשלום מס רכישה כאמור באותו סעיף קטן, אם לא יתקיים תנאי המגורים כאמור.
(ד)       פטור ממס, מלא או חלקי, לפי הוראות סעיף קטן (ב), לא יינתן למוכר אחד יותר משלוש פעמים, ואם קיבל המוכר פטור ממס, מלא או חלקי, לפי הוראות סעיף 6(א) או לפי הוראות סעיף 49ב(1) לחוק מיסוי מקרקעין, החל ביום כ"ה בטבת התשע"א (1 בינואר 2011), יובא הפטור האמור במניין לעניין סעיף זה.
(ה)      לעניין סעיף 49ב(1) לחוק מיסוי מקרקעין, לא יראו במכירה שלגביה ניתן פטור ממס, מלא או חלקי, לפי הוראות סעיף קטן (ב), כמכירה בפטור ממס, והכל לגבי מוכר דירת מגורים מזכה לפי הוראות פרק חמישי1 של החוק האמור בתקופה הקבועה בסעיף קטן (ב); ואולם לא יינתן פטור לפי סעיף 49ב(1) לחוק מיסוי מקרקעין אם ניתן פטור לשלוש דירות מכוח סעיף קטן (ב) בתקופה הקבועה בו או מכוח סעיף 6 וסעיף קטן (ב) בסך התקופות הקבועות בהם.
(ו)       לעניין סעיף זה, יראו מוכר ובן זוגו, למעט בן זוג הגר דרך קבע בנפרד, וילדיהם שטרם מלאו להם 18 שנים, למעט ילדים נשואים – כמוכר אחד.
(ז) (1)       על אף האמור בסעיפים 2 ו-3, ועל אף האמור בסעיף 9(ג1א) לחוק מיסוי מקרקעין, במכירת זכות במקרקעין בפטור ממס לפי הוראות סעיף זה של דירת מגורים שאינה מזכה, אם הדירה לא שימשה למגורים במשך שנתיים רצופות לפחות שתחילתן לא יאוחר מתום שישה חודשים מיום קבלת החזקה בדירה בידי הרוכש או מתום שנה מיום המכירה, לפי המוקדם, ישלם הרוכש מס רכישה בשיעור של 15% משווי המכירה של הזכות הנמכרת.
(2)       רוכש כאמור בפסקה (1) רשאי לבחור באחד מאלה:
(א)      תשלום מס רכישה בשיעור כאמור בפסקה (1), ואם שימשה הדירה למגורים במשך שנתיים כאמור באותה פסקה ­– יהיה זכאי הרוכש להחזר המס ששילם, ויחולו לעניין זה הוראות סעיף 103א לחוק מיסוי מקרקעין;
(ב)       מתן ערובה להנחת דעתו של המנהל בגובה ההפרש בין מס הרכישה בשיעור כאמור בפסקה (1) לבין מס הרכישה שיהיה עליו לשלם אם תשמש הדירה למגורים במשך שנתיים כאמור באותה פסקה; תוקפה של הערובה יפוג אם שימשה הדירה למגורים כאמור.
תיקון חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) – הוראת שעה [מס' 71] 2. בחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג–1963‏[2], בסעיף 49ב(1), בסופו יבוא "ואולם, לעניין מכירת דירת מגורים בתקופה שמיום י"ט בטבת התשע"ג (1 בינואר 2013) ועד יום י"ז בטבת התשפ"א (1 בינואר 2021) במקום "בארבע השנים" יקראו בפסקה זו "בשמונה השנים".