ביום 18 דצמבר 12 אישרה ועדת הכספים של הכנסת את הארכת תוקף הוראת שעה שאמורה לפוג ביום 31.12.12 וקבעה כי תחול עד ליום 5.5.13

ביום 18.12.2012 אישרה ועדת הכספים של הכנסת את הארכת תוקף הוראות שעה שתוקפן עמד לפוג ב-31 בדצמבר 2012 עד ליום 5.5.2013 , שלושה חודשים לאחר מועד אישור תוצאות הבחירות לכנסת ה-19, בהתאם להוראות סעיף 38 לחוק יסוד הכנסת.

המשמעות היא כי לגבי עסקאות במקרקעין ימשיכו לחול השיעורים המפורטים להלן עד ליום כ"ה באייר, התשע"ג ( 5 במאי 2013):

 • · שיעורי מס רכישה (בסכומי 2012):

מס רכישה על דירת מגורים יחידה –

על חלק השווי שאינו עולה על 1,421,760 ₪ – 0%

על החלק שבין 1,421,760 ₪ לבין 1,686,395 ₪ – 3.5%

על חלק השווי העולה על 1,686,395 ₪ – 5%

מס רכישה על דירת מגורים נוספת –

על חלק השווי שאינו עולה על 1,053,200 ₪ – 5%

על חלק השווי שבין 1,053,200 ₪ לבין 3,159,600 ₪ – 6%

על חלק השווי העולה על 3,159,600 ₪ – 7%

 • · פטור ממס שבח למוכר שתי "דירות מגורים מזכה"- המשך תחולת הוראת השעה המאפשרת למכור שתי דירות מגורים מזכות נוספות בפטור ממס שבח עד הסך של 2.2 מיליון ש"ח, בנוסף לפטור הקבוע בפרק חמישי 1 בחוק מיסוי מקרקעין.
 • · הקלה במס למוכר קרקע המיועדת לבניית דירות מגורים- המשך תשלום מס שבח בשיעור אחיד של 20% על השבח הריאלי החייב, במכירת קרקע עליה ניתן לבנות 8 יח"ד לפחות ואשר יום רכישתה לפני ה- 7.11.01 ו- 80% מיחידות הדיור יושלמו בתוך 36 חודשים ממועד המכר.

 

להלן נוסח הפרסום באתר רשות המיסים:

 

 

לאחר בחינה משפטית נקבע כי תהיה הארכה אוטומטית של הוראות המיסוי בחוק מיסוי מקרקעין (הגדלת ההיצע של דירות מגורים) והן לא יפוגו בסוף השנה

 

רשות המסים מבהירה כי לאחר התייעצות שערכה עם היועץ המשפטי לממשלה ובתום דיון בוועדת הכספים של הכנסת, נקבע כי תוקפן של ההוראות הקבועות בחוק מיסוי מקרקעין (הגדלת ההיצע של דירות מגורים – הוראת שעה), התשע"א- 2011 (להלן-חוק הגדלת ההיצע), לא יפוג בסוף השנה והן ימשיכו לחול עד ליום כ"ה באייר, התשע"ג (5 במאי 2013) וזאת בהתאם לסעיף 38 לחוק יסוד: הכנסת.

לאור האמור, המשמעות היא כי לגבי עסקאות במקרקעין ימשיכו לחול השיעורים המפורטים להלן עד ליום כ"ה באייר, התשע"ג ( 5 במאי 2013):

 • שיעורי מס רכישה (בסכומי 2012):פטור ממס שבח למוכר "דירת מגורים מזכה"- המשך תחולת הוראת השעה המאפשרת למכור שתי דירות מגורים מזכות נוספות בפטור ממס שבח, בנוסף לפטור הקבוע בפרק חמישי 1 בחוק מיסוי מקרקעין.
  • מס רכישה על דירת מגורים יחידה -על חלק השווי שאינו עולה על 1,421,760 ₪ – 0%

   על החלק שבין 1,421,760 ₪ לבין 1,686,395 ₪ – 3.5%

   על חלק השווי העולה על 1,686,395 ₪ – 5%

  • מס רכישה על דירת מגורים נוספת -על חלק השווי שאינו עולה על 1,053,200 ₪ – 5%

   על חלק השווי שבין 1,053,200 ₪ לבין 3,159,600 ₪ – 6%

   על חלק השווי העולה על 3,159,600 ₪ – 7%

 • הקלה במס למוכר קרקע המיועדת לבניית דירות מגורים- המשך תשלום מס שבח בשיעור אחיד של 25% על השבח הריאלי החייב, במכירת קרקע עליה ניתן לבנות 8 יח"ד לפחות ואשר יום רכישתה לפני ה- 7.11.01